2872 SAYILI Çevre Kanunu 20. madde de belirtilen 2022 yılı idari para cezaları 2022 pdf aşağıda verilmiştir.

2872 SAYILI Çevre Kanunu Uyarınca VERİLECEK İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ sonrasında 2872 SAYILI Çevre Kanunu 20. madde belirtlen çevre cezaları aşağıya koyu renkle işlenmiştir.


1) Ek 4 üncü madde uyarınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine
1.250 Türk lirası (2.815 TL) , ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep
olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 Türk lirası (5.633 TL),

Bu yıl Çevre Cezaları ne kadar oldu


2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 Türk lirası (2.815 TL),


3) Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle
düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 Türk lirası (11.266 TL),


4) Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 Türk lirası (22.537 TL), idari para cezası verilir.

Havayı kirletmenin cezası nedir?


b) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi
tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili
makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara 24.000 Türk Lirası (131.516 TL)
idarî para cezası verilir. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 48.000
Türk Lirası (263.049 TL) idarî para cezası verilir.


İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya
yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere 24.000 Türk
Lirası (131.516 TL) idarî para cezası verilir.


c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında
yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 6.000 Türk Lirası (32.855 TL) idarî para
cezası verilir.


Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 2.000 Türk Lirası (10.936 TL) idarî para cezası verilir.
Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 300 Türk Lirasıdır (1.623 TL). Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir.


(Ek paragraf:24/12/2020-7261/17 md.) Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile
tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere
uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60.000 Türk lirası (81.720 TL) , akaryakıt istasyonları için
30.000 Türk lirası (40.860 TL), tankerler için 3.000 Türk lirası (4.086 TL) idari para cezası verilir

d) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara bu maddenin
(b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar bir kat artırılarak verilir.(1)


(Değişik paragraf:29/11/2018-7153/5 md.) Katı yakıtlar için bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen;
1) Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması,
taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10.000 Türk
lirası (22.537 TL),


(3)
2) Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 15.000 Türk lirası (33.806 TL),(3)
idari para cezası verilir.

ÇED Raporsuz çalışmanı cezası nedir? ÇED Onayı olmanda çalışmanın kaç TL Cezası var?


e) Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere
proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet
alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.(2)
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal
için 10.000 Türk Lirası (54.783 TL) idarî para cezası verilir.(3)


f) 11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini
kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 Türk Lirası (328.819 TL) idarî para cezası verilir.(3)
g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000
Türk Lirası (32.855 TL) idarî para cezası verilir.(3)


h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri veya gerekli
izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk
Lirası (2.171 TL), ulaşım araçları için 1.200 Türk Lirası (6.555 TL), işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk
Lirası (21.903 TL), fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası (65.750 TL) idarî para cezası
verilir.(2)(3)

Denizi kirletmenin cezası nedir? (Gemiler, Sintine sular)


ı) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki
denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya
sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;
1) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç,
slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar
için groston başına 400 Türk lirası (901,56 TL), bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve
ilave her groston başına 100 Türk lirası (225,40 TL), beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar
ve ilave her groston başına 10 Türk lirası (22,53 TL),


(3)
2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 30
Türk Lirası (164,26 TL), bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına
6 Türk Lirası (32,77 TL), beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton
başına 100 Kuruş (5,20 TL),


(3)
3) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına
200 Türk lirası (450,78 TL), bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston
başına 40 Türk lirası (90,16 TL), beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası (22,53 TL),


(3)
4) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi
ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 Türk lirası (225,40 TL), bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 Türk lirası (45,08 TL), beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası (22,53 TL), (2)(3)idarî para cezası verilir

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, petrol ve türevleri
kategorisi esas alınarak on katı verilir.
Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkânları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında uygulanır.
Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir.
Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye’nin cezalandırmasını talep etmesi
durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.


Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı
olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve
kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, su kirliliği nedeni ile kurulması
veya işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran, işleten veya
izni iptal edilmesine rağmen kurmaya veya işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan
değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara
24.000 Türk Lirası (131.516 TL) idarî para cezası verilir. Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak
işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası (3.267 TL) idarî para cezası verilir. Bu
cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.(1)(2)


(Ek paragraf:24/12/2020-7261/17 md.) Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrananlara 100.000 Türk lirası (136.200 TL)
idari para cezası verilir.(2)


i) Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 1.000 Türk Lirası (5.457 TL) idarî para cezası verilir.(2)
j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 24.000 Türk Lirası (131.516 TL) idarî para cezası verilir.(2)


Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası
(3.267 TL) idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.


k) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik
çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için
yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen
esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara 20.000 Türk Lirası (109.593 TL), (e) bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara 100.000 Türk Lirası (548.048 TL) idarî para cezası verilir.(2)


l) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 20 Türk
Lirası (109,49 TL) idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile
meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.(2)


(Değişik paragraf:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 1 inci maddenin (d) bendi uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına aykırı olarak faaliyet gösterenlere 100.000 Türk lirasından (136.200 TL) 300.000 Türk
lirasına (408.600 TL) kadar, bu faaliyetlerin sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini
bozması halinde 300.000 Türk lirası (408.600 TL), kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara ise metreküp
başına 450 Türk lirası (612,90 TL) idari para cezası verilir.


m) Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 6.000 Türk
Lirası (32.855 TL), çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan
hizmet almayanlara 4.000 Türk Lirası (21.903 TL) idarî para cezası verilir.(2)

Atık boşaltmanı cezası nedir?


n) Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve
drenaj kanallarına atık boşaltanlara 48.000 Türk Lirası (263.049 TL) idarî para cezası verilir.(2)

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 1.200 Türk Lirası
(4.813 TL) idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.
Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır.


o) Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve
esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve
ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara 12.000 Türk
Lirası (65.750 TL) idarî para cezası verilir.(2)


p) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara 24.000
(131.516 TL) Türk Lirası idarî para cezası verilir.


r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı
olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar
kullanan veya bertaraf edenlere 90.000 Türk lirasından (122.580 TL) 360.000 Türk lirasına kadar (490.320 TL), ithal edenlere 300.000 Türk lirası (408.600 TL) idarî para cezası verilir.(1)(2)

Çevreyi kirletmenin cezası nedir?


s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 1.000 Türk lirası (1.362 TL) idarî para cezası verilir.(1)(2)

t) Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı 2.000.000 Türk
Lirası (10.961.356 TL) idarî para cezası verilir.(2)
u) Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara 2.000.000 Türk Lirası (10.961.356 TL) idarî para cezası verilir.(2)


v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 100.000 Türk Lirasından (548.048 TL) 1.000.000 Türk Lirasına (5.480.664 TL) kadar idarî para cezası verilir.(2)


y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100.000 Türk Lirasından (548.048 TL) 1.000.000 Türk Lirasına (5.480.664 TL) kadar idarî para cezası verilir.(2)

Geri kazanım payı ödemesi yapmamanın cezası nedir?


z) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım
payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20’ si kadar idari para cezası olarak verilir.(1)
aa) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) Bu Kanunun ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk lirası (225,40 TL) idari para cezası verilir.(2)


bb) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) (Değişik:24/12/2020-7261/17 md.) Bu Kanunda geri kazanım
katılım payına tabi olan ek (1) sayılı listede yer alan ürünlere yönelik olarak;(2)
1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen
usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış
alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası (22,53 TL), elektronik ortamda satış yapanlara ise 3.000 Türk
lirasından (4.086 TL) 30.000 Türk lirasına (40.860 TL) kadar,


2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 15.000
Türk lirası (20.430 TL),


3) Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500 Türk lirası (2.043 TL),
idari para cezası verilir.


cc) (Ek:24/12/2020-7261/17 md.) 11 inci maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20.000 Türk lirası (27.240 TL) idari para cezası verilir.(2)


çç) (Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak;(2)
1) Sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlara veya süresi içerisinde güncellemeyenlere 24.000
Türk lirası (32.688 TL),


2) Doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 36.000 Türk lirası
(49.032 TL) , idari para cezası verilir.


dd) (Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (13.620 TL) idari para cezası verilir.(2)
ee) (Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito uygulamalarına yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak;(2)


1) Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 Türk lirası (27.240 TL), satış noktaları dâhil
depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 Türk
lirası (20,65 TL),

gg) (Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı faaliyette bulunanlara
300.000 Türk lirası (408.600 TL) idari para cezası verilir.(5)


Bu maddenin (ı) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y)
bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.(4)
Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(3)
Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline
ilişkin hükümleri saklıdır.
Kuruluş ve işletmelere verilecek idari nitelikte cezalar:

2872 SAYILI Çevre Kanunu idari para cezaları 2020
2021 YILI idari para CEZALARI pdf
2872 SAYILI Çevre Kanunu Uyarınca VERİLECEK İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 2022